Ткаченко Наталія Володимирівна

Посада: 

Директор Інституту післядипломної освіти

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Дата народження

7 січня 1975 року

Навчання

1992–1996 рр. — навчалася на економічному факультеті Полтавського кооперативного інституту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста;

 

Трудова діяльність

З вересня 1996 року – викладач-стажист, викладач та старший викладач кафедр фінансів і банківської та страхової справи Черкаського державного технологічного університету.

Вересень 2004 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему «Інвестиційна діяльність страхових компаній» (спеціалізована Вчена рада Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України), науковий керівник – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З листопада 2004 р. – доцент кафедри фінансів Черкаського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України.

В жовтні 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів.

З грудня 2007 року – в.о. декана, декан фінансово-кредитного факультету Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

В травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення)» у спеціалізованій Вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, науковий консультант – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З вересня 2011 року – завідувач кафедри фінансів Державний вищий навчальний заклад “Університет банківської справи”  (до 2015 року Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України).

Отримала вчене звання професора кафедри фінансів у січні 2013 р.

З 2016 року – заступник директора, з січня 2020 року – директор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність

Має понад 170 публікацій у наукових фахових виданнях та понад 92 публікацій тез доповідей за результатами участі у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях; 11 монографій, з яких 1 є одноосібною; 6 навчальних посібники, з яких 2 одноосібних з грифом МОН України, 1 одноосібний підручник.

Здійснюю керівництво роботою студентів у частині підготовки: 1) тез доповідей на конференції, підготовки робіт на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт, зокрема за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»; 2) до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Страхування» та  до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальністі 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації “Страхування”.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Підготовлено 2 здобувача наукового ступеня доктора економічних наук та 9 здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Є членом редколегії:фахового наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка»;наукового збірнику «Наукові праці НДФІ»;наукового журналу«Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».

Член жюрі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсустудентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління таадміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа тастрахування» зі спеціалізації «Страхування» та зі спеціалізації “Банківська справа”.

 

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття науковогоступеня кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08–гроші,фінанси і кредит.Підготовлено 2 здобувача наукового ступеня доктора економічних наук та9здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08–гроші, фінанси і кредит,08.00.03–економіка та управління національнимгосподарством;Є членом редколегії:фахового наукового журналу «Наукові запискиНаціонального університету «Острозька академія», серія «Економіка»;наукового збірнику «Наукові праці НДФІ»;наукового журналу«Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».Член жюрі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсустудентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління таадміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа тастрахування» зі спеціалізації «Страхування» та зі спеціалізації “Банківськасправа”

З 2019 року є членом підкомісії 301 «Освіта впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання» науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 Нагороди та відзнаки.

– Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Дипломами Університету банківської справи в номінації «Кращий викладач-науковець Університету» (2008, 2010, 2013, 2015 рр.).

– Є дипломантом щорічної премії в галузі страхування в Україні за 2012 рік «За внесок у розвиток страхової науки».

– Нагороджена нагрудним знаком Відмінник освіти, 2016 р.

– Заслужений економіст України (2021 р.)

Наукові інтереси

Розвиток фінансової системи, проблеми та перспективи функціонування фінансового ринку, механізм функціонування страхового ринку та фінансова діяльність страхових компаній.

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

10 квітня 2024 року відбувся вебінар на тему «Цифровізація трудових відносин: майбутнє чи сьогодення»

Читати далі

Успішне завершення чергової програми
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АРТ-ТЕРАПІЇ»

Читати далі

Розпочато серію вебінарів «Весняний лекторій 2024»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

День відкритих дверей!

Читати далі

Сертифікатна програма
«Методика навчання української мови як іноземної»

Читати далі

ІПО запрошує долучитися до сертифікатної програми «Політична психологія»

Читати далі
ВСІ АНОНСИ